เว็บไซต์เก่า

นางสาวจรีรัฐ พฤกษานิยม

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (ชีววิทยา สาขาพันธุศาสตร์),
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

ความเชี่ยวชาญ : การเพาะเลี้ยงเซลล์,
การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, งานชีวโมเลกุลพื้นฐาน

โทร.02-200-7833

E-mail : mameaw172@hotmail.com