เว็บไซต์เก่า

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
– Ph.D (Dental Sciences)
– อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materialsand techniques

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 34

EMAIL : pisol.sen@mahidl.ac.th