เว็บไซต์เก่า

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ท.บ., ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Oral Medicine., D.M.Sc. in Oral Biology
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)

E-mail : siribangon.pib@mahidol.edu