เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.

นภิสา กนกวลัย

สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

Name (English) : Naphisa Ganokwalai

 

Title : Assistant Lecturer

 

Education : ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (DDS)

 

Expertise : –

 

Contact Address : Maxillofacial Prosthodontics, Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7887#7735-7737

 

E-Mail : –