เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. ทพ.พิภพ สายแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

-พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2561 ปริญญาเอก สาขา Dental Science คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 25

EMAIL : pipop.sai@mahidol.ac.th, pipop045@gmail.com