เว็บไซต์เก่า

นายวีระ เทียบไธสง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่ง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์
02-849-6600 ต่อ 1021 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 1021

E-mail
weera.tia@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. ปฏิบัติงานผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรมของคณะ ฯ
2. ดำเนินการจัดหาสารเคมี พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาและสารทางทันตกรรม
3. บริหารจัดการ/ควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ และสารเคมี
4. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์ผลิตยาและสารทางทันตกรรม
5. รับผิดชอบทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ของงานประยุกต์ผลงานวิจัย