เว็บไซต์เก่า

นายมโนพัศ แป้นเมือง

พนักงานบริการ

ตำแหน่ง

พนักงานบริการ

โทรศัพท์
02-200-7631 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7631

E-mail
nosto24@hotmail.com

ภาระงาน

1. ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ร้าน M-Dent
2. บริหารจัดการสต๊อกพร้อมตรวจนับสต๊อกภายในร้าน M-Dent
3. บรรจุหีบห่อ/จัดเรียงพัสดุลูกค้าออนไลน์
4. ประสานงาน/ดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์จากหน่วยผลิต ฯ มายังคลังสารเคมี
5. ดำเนินการจัดส่งพัสดุให้ลูกค้าทั้งภาครัฐ/เอกชน ตามคำสั่งซื้อออนไลน์