เว็บไซต์เก่า

นายพีรพงษ์ ตัวงาม

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
peerapong.tua@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. บริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ในการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ
2. ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประดิษฐ์กับภาคเอกชนหรือส่วนงานภายนอกคณะฯ ในการจัดทำ ความร่วมมือหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
3. ประสานงานกับผู้ผลิต นักวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม และบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
4. บริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ในการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
5. ประสานงานในการจัดทำร่างสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา