เว็บไซต์เก่า

นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

รักษาการหัวหน้าหน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ

ตำแหน่ง
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย/ รักษาการหัวหน้าหน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
suwanna.aut@mahidol.ac.th, skorsuwannawong@gmail.com

ภาระงาน

1. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
2. ผู้จัดการคุณภาพระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
3. ผู้แทนห้องปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
4. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ
5. งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน