INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

ตำแหน่ง
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย/ รักษาการหัวหน้าหน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
suwanna.aut@mahidol.ac.th, skorsuwannawong@gmail.com

ภาระงาน

1. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
2. ผู้จัดการคุณภาพระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
3. ผู้แทนห้องปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
4. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ
5. งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน