เว็บไซต์เก่า

นางสาวไพรินทร์ ต้นพุฒ

นักวิชาการสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7623 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7623

E-mail
pairin.ton@mahidol.edu

ภาระงาน
1. บริหารจัดการโครงการสถิติเพื่อการวิจัย และให้คำปรึกษาโครงการสถิติเบื้องต้น ยามเย็น
2. รายงานผลตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)/รายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดของโครงการหลัก โครงการสนับสนุนและโครงการระดับกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์/รายงานการ EdPEx ของคณะฯ ด้านการวิจัย
3. สืบค้น รวบรวมรายงานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการในคณะฯ ระดับนานาชาติและระดับชาติ
4. สืบค้นการอ้างอิง และค่า h-index ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบุคลากรสายวิชาการ
5. ดูแลข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน