เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7624 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7624

E-mail
saowaros.kao@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรมภายในหน่วยงาน
3. งานเตรียมตัวอย่างและทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรม
4. จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL และระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย