เว็บไซต์เก่า

นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7624 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7624

E-mail
saowaros.kao@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรมภายในหน่วยงาน
3. งานเตรียมตัวอย่างและทดสอบสมบัติวัสดุทางทันตกรรม
4. จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL และระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย