เว็บไซต์เก่า

นางสาวเจนณิศา ธรรมวะสา

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์
02-200-7637 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7637

E-mail
jannesa.tha@mahidlo.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบงาน ส่วนประสานงานวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
2. รับบทความในระบบ ThaiJo2.0 ตรวจ format ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขหากผิดจากรูปแบบของวารสาร
3. ประสานงานและทำหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งบทความภาษาอังกฤษ ให้เจ้าของภาษาตรวจทุกฉบับ
4. รวบรวมต้นฉบับบทความที่จะตีพิมพ์ทั้งหมด เพื่อทำ artwork
5. จัดเก็บข้อมูลวารสารลงในฐานข้อมูลวิจัย เพื่อการสืบค้นบทความวิจัยได้อย่างเป็นระบบ (ส่งให้ห้องสมุดทั้ง PDF file และ full paper)