เว็บไซต์เก่า

นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7631 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7631

E-mail
supawida_noo_mild@hotmail.com

ภาระงาน

1. รับผิดชอบ ดูแล แนะนำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook ,Line ,Mail
2. รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมภายในร้าน M-Dent
3. ปฏิบัติงานสรุปยอดจำหน่ายรายวันพร้อมนำส่งเงินรายวันให้กับการเงินของคณะฯ และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายการส่งเสริมการขาย ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย
5. จัดเตรียมบัญชีจัดส่งพัสดุ/จัดเตรียมพัสดุเพื่อเตรียมจัดส่งลูกค้าทางออนไลน์