เว็บไซต์เก่า

นางสาวสุนันทา นุ่มเนียม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
Sunanta.num@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ดูแล จัดทำบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ
2. อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง เงินทุนวิจัย
3. ตรวจสอบเอกสารการค่าใช้จ่าย –ส่งเบิก เงินทุนวิจัยของโครงการวิจัยภายในคณะฯ
4. ให้คำปรึกษาการขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ
5. งานบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและการประสานงาน อำนาจความสะดวกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ