เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวสุนันทา นุ่มเนียม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
Sunanta.num@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ดูแล จัดทำบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ
2. อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง เงินทุนวิจัย
3. ตรวจสอบเอกสารการค่าใช้จ่าย –ส่งเบิก เงินทุนวิจัยของโครงการวิจัยภายในคณะฯ
4. ให้คำปรึกษาการขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ
5. งานบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและการประสานงาน อำนาจความสะดวกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ