เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวศศิธร สำราญจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
sasithorn.sam@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบบริหารงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ในระบบออนไลด์ MU-SIS
2. รับผิดชอบบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากร ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา
3. รับผิดชอบเบิกงานส่วนกลาง (เบิกภายใน –ภายนอก)
4. งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
5. รับผิดชอบ ประสานการตั้งงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณ และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานการวิจัย