เว็บไซต์เก่า

นางสาวศศิธร สำราญจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
sasithorn.sam@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบบริหารงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ในระบบออนไลด์ MU-SIS
2. รับผิดชอบบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากร ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา
3. รับผิดชอบเบิกงานส่วนกลาง (เบิกภายใน –ภายนอก)
4. งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
5. รับผิดชอบ ประสานการตั้งงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณ และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานการวิจัย