INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวราชพร สีจันทร์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก/ เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
ratchaporn.sri@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. บริหารจัดการการใช้งานของผู้มาใช้บริการในงานของศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
2. ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
3. บริการทดสอบประเมินความเป็นพิษของวัสดุทางทันตกรรมทั้งบุคคลภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
4. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017