เว็บไซต์เก่า

นางสาวราชพร สีจันทร์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก/ เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7626 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7626

E-mail
ratchaporn.sri@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. บริหารจัดการการใช้งานของผู้มาใช้บริการในงานของศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
2. ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก
3. บริการทดสอบประเมินความเป็นพิษของวัสดุทางทันตกรรมทั้งบุคคลภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
4. ปฏิบัติการของระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
5. ปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017