เว็บไซต์เก่า

นางสาวรัตติพร กายเพชร

รักษาการหัวหน้าหน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ตำแหน่ง

หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย/ รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์/รักษาการหัวหน้าประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ / นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7630 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7630

E-mail
rattiporn.kay@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานประยุกต์ผลงานวิจัย หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์และหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ ฯ
3. บริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี และคลังฝากขายร้าน M-Dent
4. ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ อย. /ให้คำปรึกษาเครื่องมือแพทย์
5. ให้คำปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Commercialization)