เว็บไซต์เก่า

นางสาวพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการการวิจัย

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการการวิจัย /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
patcharanin.tha@mahidol.ac.th, patcharanin.tha@mahidol.edu

ภาระงาน

1. ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการเงินทุนวิจัย ผู้ประสานงานของคณะฯ
2. ดำเนินการด้านบริหารจัดการการขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ และรายงานประจำปี
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนภายนอกคณะฯ ให้คำปรึกษา เช่น ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนสกสว. ทุนสวก. ทุน วช. ทุนต่างประเทศ ฯลฯ ตามกฏระเบียนของ ววน.
4. ควบคุม กำกับ ดูแลเว็บไซด์สำนักงานการวิจัย
5. ผู้ควบคุมเอกสาร Document Control ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO และงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL