เว็บไซต์เก่า

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
boonpitak.dok@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านการยื่นขอลิขสิทธิ์
2. ประสานงานการจัดทำเอกสาร/ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร MOU, NDA, MTA, DSA ของคณะ ฯ
3. ประสานงาน และการออกจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
4. สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
5. จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา