เว็บไซต์เก่า

นางสาวนัทธ์หทัย อุบล

รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7622 โทรสาร : 02-200-7622 โทรศัพท์ภายใน : 7622

E-mail
nuthathai.ubo@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
2. ประสานงานโครงการใหม่ประเภท Full Board Review และ Expedited review
3. จัดประชุมอนุกรรมการบริหารฯ และประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
4. งบประมาณของหน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
5. จัดทำรายงานประจำปี