เว็บไซต์เก่า

นางสาวธนัฏฐา วุตติหาสะ

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์
02-200-7629, 02-849-6000 ต่อ 1021 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629

E-mail
fhon.tantima@gmail.com

ภาระงาน
1. วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาและสารทางทันตกรรม ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
2. จัดทำข้อมูลวัสดุ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม สำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคลังวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (2001) พร้อมทั้งตั้งรหัส (วัสดุใหม่) เพื่อใช้ในการเบิกวัสดุในระบบ DT-ERP
3. ติดต่อ จัดหาวัสดุ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เพื่อเบิกวัสดุสำรองคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี (2001)
4. จัดทำทะเบียนเอกสาร COA และ MSDS ของสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสารทางทันตกรรม
5. ผลิตยาและสารทางทันตกรรม ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้