เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
nathamon.tho@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ประสานงานการส่งซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ในส่วนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Micro CT)
3.ปฎิบัติงานและดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
4.ปฎิบัติงานและดำเนินงานภายใต้ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ที่ได้ตามมาตรฐาน
5. ทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ และเพื่อความก้าวหน้าในสายงานประจำ

ผลงาน