เว็บไซต์เก่า

นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

โทรศัพท์
02-200-7628 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7628

E-mail
nathamon.tho@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ประสานงานการส่งซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ในส่วนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Micro CT)
3.ปฎิบัติงานและดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
4.ปฎิบัติงานและดำเนินงานภายใต้ระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ที่ได้ตามมาตรฐาน
5. ทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ และเพื่อความก้าวหน้าในสายงานประจำ

ผลงาน