เว็บไซต์เก่า

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
jutatip.srp@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. จัดสรรผลประโยชน์ค่าใช้สิทธิในผลงานอันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ให้แก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา
3. งานบริการวิชาการ/บริการรับจ้างวิจัย
4. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานบริหารงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของงานประยุกต์ผลงานวิจัย