เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
jutatip.srp@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. จัดสรรผลประโยชน์ค่าใช้สิทธิในผลงานอันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ให้แก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา
3. งานบริการวิชาการ/บริการรับจ้างวิจัย
4. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานบริหารงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของงานประยุกต์ผลงานวิจัย