เว็บไซต์เก่า

นางศศิธร บรรจงรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7622 โทรสาร : 02-200-7622 โทรศัพท์ภายใน : 7622

E-mail
sasitorn.nga@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ประสานงานโครงการใหม่ประเภท Exemption review และงานขอมอบอำนาจในการกำกับดูแลแก่คระกรรมการ ประเทศอื่นๆ (Local IRB)
2. งานประสานงานโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา กรณีต่างๆ เช่น ครบกำหนด, ขอปรับเปลี่ยน, เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SA/SAE), ขอยกเลิก และกรณีเบี่ยงเบนไปจากการรับรอง
3. ประสานงานโครงการวิจัยเข้ข่ายลักษณะพหุสถาบัน (MOU)
4. งานจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนแก่บุคลากร
5. งานติดตามการชำระค่าธรรมเนียม
6. งานดูแลฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ, แบบฟอร์มต่างๆ และงานดูแลเว็บไซด์