INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางศศิธร บรรจงรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7622 โทรสาร : 02-200-7622 โทรศัพท์ภายใน : 7622

E-mail
sasitorn.nga@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ประสานงานโครงการใหม่ประเภท Exemption review และงานขอมอบอำนาจในการกำกับดูแลแก่คระกรรมการ ประเทศอื่นๆ (Local IRB)
2. งานประสานงานโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา กรณีต่างๆ เช่น ครบกำหนด, ขอปรับเปลี่ยน, เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SA/SAE), ขอยกเลิก และกรณีเบี่ยงเบนไปจากการรับรอง
3. ประสานงานโครงการวิจัยเข้ข่ายลักษณะพหุสถาบัน (MOU)
4. งานจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนแก่บุคลากร
5. งานติดตามการชำระค่าธรรมเนียม
6. งานดูแลฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ, แบบฟอร์มต่างๆ และงานดูแลเว็บไซด์