เว็บไซต์เก่า

นางรุ่งอรุณ แย้มดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
rungarun.yae@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ดูแลความเคลื่อนไหวของบัญชี เงินอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดูแลการเบิก-จ่าย เงินทุนวิจัย
3. ดูแล จัดทำบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกคณะฯ
4. อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง เงินทุนวิจัย
5. ตรวจสอบเอกสารการค่าใช้จ่าย – ส่งเบิก ตรวจทางความถูกต้องในการใช้เงินทุนวิจัยของโครงการวิจัยจากภายนอกคณะฯ
6. งานบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและการประสานงาน อำนาจความสะดวกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกคณะฯ
7. ตรวจสอบและรับรองสรุปรายงานการเงินของโครงการวิจัย