เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)/ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

โทรศัพท์
02-200-7624 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7624

E-mail
pornkiat.chu@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ภายในศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ เช่น เครื่อง UTM, เครื่องทดสอบความแข็งผิว และเครื่องวัดความขรุขระผิว ฯลฯ
2. ดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ภายในศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ
3. ให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง
4. จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย