เว็บไซต์เก่า

ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)/ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

โทรศัพท์
02-200-7624 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7624

E-mail
pornkiat.chu@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. ให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ภายในศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ เช่น เครื่อง UTM, เครื่องทดสอบความแข็งผิว และเครื่องวัดความขรุขระผิว ฯลฯ
2. ดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ภายในศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ
3. ให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง
4. จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย