เว็บไซต์เก่า

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

แนะนำคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

เป็นคลินิกการเรียนการสอน สาขาวิชาเฉพาะทางที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร ให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งของใบหน้าขากรรไกร และให้การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าขากรรไกรโดยใช้สิ่งเทียม โดยได้รับความร่วมมือ กับแพทย์หลายสาขา ทั้งจากสถาบันอื่น และหน่วยงานภายในองค์กร อีกทั้งเป็นหน่วยงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ มารับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของคลินิกอาจารย์ (Premium Clinic) และนักศึกษาหลังปริญญา โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยตาเทียม เพดานเทียม ใบหูเทียม เบ้าตาเทียม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรประเภทอื่นๆด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยทั่วไปในส่วนของคลินิกอาจารย์ (Premium Clinic)


โดยมีหลักสูตรนักศึกษาหลังปริญญา 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์  เอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)