เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

แนะนำคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

เป็นคลินิกการเรียนการสอน สาขาวิชาเฉพาะทางที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร ให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งของใบหน้าขากรรไกร และให้การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าขากรรไกรโดยใช้สิ่งเทียม โดยได้รับความร่วมมือ กับแพทย์หลายสาขา ทั้งจากสถาบันอื่น และหน่วยงานภายในองค์กร อีกทั้งเป็นหน่วยงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ มารับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของคลินิกอาจารย์ (Premium Clinic) และนักศึกษาหลังปริญญา โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยตาเทียม เพดานเทียม ใบหูเทียม เบ้าตาเทียม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรประเภทอื่นๆด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยทั่วไปในส่วนของคลินิกอาจารย์ (Premium Clinic)


โดยมีหลักสูตรนักศึกษาหลังปริญญา 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์  เอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)