INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

(ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

แนะนำคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ เป็นคลินิกสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า – ช่องปาก ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอนหลับที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม เช่น การนอนกัดฟัน การนอนกรน การรักษาประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น สอนการปฏิบัติตนและปรับพฤติกรรม บางกรณีมีการรักษาด้วยยา และการใส่เครื่องมือในช่องปาก