เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Master of Science Program in DentistryMajor in Oral Biology and Integrative Biomedical Science(International Program).

Master of Science Program in DentistryMajor in Oral Biology and Integrative Biomedical Science(International Program).

Master of Science Program in Oral Biology and Integrative

Biomedical Science (International Program)

Curriculum Name

Thaiหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
EnglishMaster of Science Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

 

Name of Degree and Major

Full TitleThaiวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)     
 EnglishMaster of Science (Oral Biology and Integrative Biomedical Science)
   
AbbreviationThaiวท.ม. (ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)
 EnglishM.Sc. (Oral Biology and Integrative Biomedical Science)