เว็บไซต์เก่า

หน่วยผู้ป่วยใน

หน่วยผู้ป่วยใน

แนะนำหน่วยผู้ป่วยใน

หน่วยผู้ป่วยในให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรมที่ต้องนอนพักรักษา ของโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทันตกรรมที่มีปัญหา/ ภาวะแทรกซ้อน ต้องสังเกตอาการและให้ยาต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมผู้ให้การดูแลที่มีประสบการณ์เฉพาะ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีห้องพัก พร้อมด้วย อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทันสมัย