เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการ “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563”

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ระดับเพชร (Diamond) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพ (CQI) จากงานประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ผลงานเรื่อง “ผลการทำความสะอาดเคไฟล์”