เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการ “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563”

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ระดับเพชร (Diamond) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพ (CQI) จากงานประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ผลงานเรื่อง “ผลการทำความสะอาดเคไฟล์”