เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

 

ปรัชญา

ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อประชาชน

 

ปณิธาน

คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลมุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล

 

พันธกิจ

เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่ดำเนินการศึกษา วิจัยวิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่๒๑

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑.ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงทักษะ Critical Thinking, ICT Literacy,Communication skill ในระดับดีถึงดีมาก จากการประเมิน Rubric Score

เป้าประสงค์ ๒. บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตั้งแต่ครั้งแรก

ตัวชี้วัดหลักที่ ๓. ร้อยละของผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านที่เข้าสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญผ่าน

เป้าประสงค์ ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๔. ร้อยละของนักศึกษา (ทุกระดับ) ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุกระดับ) (ภายหลังการทำงาน ๑ ปี)

เป้าประสงค์ ๔. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลEdPEx, AUN-QA

ตัวชี้วัดหลักที่ ๖. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง AUN-QA และเทียบเท่า

ตัวชี้วัดหลักที่ ๗. คะแนนผลการประเมิน EdPEx โดย MU

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ๕. ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย

เป้าประสงค์ ๖. ระบบบริการที่ได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดหลักที่ ๙. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ขั้นที่ ๓)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๐. ร้อยละการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ ISO 27001:2005 IT (ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๑. ร้อยละของการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ISO/IEC 17025 : 2005 (ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล)

เป้าประสงค์ ๗. การบริการเฉพาะกลุ่ม

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่รับบริการเฉพาะกลุ่ม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ๘. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมและพาณิชย์

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๓. จำนวนโครงการที่ขอจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๔. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน

เป้าประสงค์ ๙. อัตราการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๕. H-Index (๕ปี)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๖. รายได้จากการ Commercialization จากองค์ความรู้ใหม่

เป้าประสงค์ ๑๐. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๗. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๘. จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยและขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ(ทั้งภายในและภายนอก)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ๑๑.Operation Excellence

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๙. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Process)

เป้าประสงค์ ๑๒. HRM

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๐. Engagement Score

เป้าประสงค์ ๑๓. HRD

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP

เป้าประสงค์ ๑๔. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ ๑๕. บริหารงบประมาณและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๓. ร้อยละของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายลดลงต่อปี(รวมค่าเสื่อมราคาในค่าใช้จ่าย)