เว็บไซต์เก่า

Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics(International Program)

Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics(International Program)

Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics

(International Program)

Curriculum Name

Thaiหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)
EnglishHigher Graduate Diploma Program in Orthodontics (International Program)

 

Name of Degree and Major

Full TitleThaiประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 EnglishHigher Graduate Diploma Program in Orthodontics
   
AbbreviationThaiป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน)
 EnglishHigher Grad. Diploma (Orthodontics)