INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

พิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมณฑา เลาหศรีสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และ ดร.เพ็ญสินี วิพัฒน์ครุฑ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาด กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด โดยในครั้งนี้ได้ออกให้การรักษาทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 800 คน