เว็บไซต์เก่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารและตัวแทนผู้ประสานงานจากโรงพยาบาล / สถาบัน ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสงฆ์ และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในจัดการงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ร่วมกับทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์