เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Pre-Congress

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Pre-Congress

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Pre-Congress เรื่อง Esthetic Concept in Prosthodontics และเรื่อง Transforming Dental Care with Digital Dentistry ก่อนการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Moving Together Towards The New Dental Era” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย ณ Royal Cliff Hotels Group and Peach Exhibition Hall, พัทยา ชลบุรี