เว็บไซต์เก่า

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2566 ณ ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล