INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบังคลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2566 ณ ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล