เว็บไซต์เก่า

กิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่”

กิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่” ประกวดภาพถ่ายสื่อให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก หรือลูกกับแม่ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่ายที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ณ โถงข้างศูนย์อาหาร Food Hubb ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์