เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
กิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่”

กิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ ”เรารักแม่” ประกวดภาพถ่ายสื่อให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก หรือลูกกับแม่ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะประกวดภาพถ่ายที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ณ โถงข้างศูนย์อาหาร Food Hubb ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์