INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก ศูนย์ COSHEM, นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ศูนย์ COSHEM, นางสาวมุกดา เพียรสูงเนิน ศูนย์ COSHEM, นางสาวจุติมา เสมอ คณะเภสัชศาสตร์ และนายคณภรณ์ เข็มทอง คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)