เว็บไซต์เก่า

งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คุณรัญดา ดำสิม หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
ลำดับถัดไปเป็นการแนะนำตัวคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่แนะนำตัว พร้อมแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรฯ การบริการสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย นางสาวกฤติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริการ จากนั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร ต่อจากนั้นแนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา โดย อาจาย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา ภาวิไล, นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา, นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล และช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ต่อด้วยแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา โดย นางสาวยุภาวดี เชื้อกุลชาติ จากนั้นแนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม