เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คุณรัญดา ดำสิม หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
ลำดับถัดไปเป็นการแนะนำตัวคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่แนะนำตัว พร้อมแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรฯ การบริการสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย นางสาวกฤติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริการ จากนั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร ต่อจากนั้นแนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา โดย อาจาย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา ภาวิไล, นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา, นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล และช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ต่อด้วยแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา โดย นางสาวยุภาวดี เชื้อกุลชาติ จากนั้นแนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม