INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก Oxford College of Emory University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Oxford College of Emory University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Vorakarn (Nellie) Karnburisudthi นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก Oxford College of Emory University สหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หรือ Mahidol International Dental School (MIDS)

 

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว