เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Okayama University และ Study in Japan Global Network Project Regional Office in ASEAN

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Okayama University และ Study in Japan Global Network Project Regional Office in ASEAN

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้แทนจากโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (Mahidol International Dental School) (MIDS) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences และ Study in Japan Global Network Project Regional Office in ASEAN ประเทศญี่ปุ่น นำโดย

 

Prof. Hirohiko OKAMURA, DDS, PhD, Oral Morphology
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

 

Mr. Yusuke NII, Director/Study in Japan Coordinator
MEXT Study in Japan Global Network Project in ASEAN, Bangkok Branch/Okayama University

 

ในโอกาสเข้าหารือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร กับ Okayama University รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในรูปแบบโปรแกรมระยะสั้นและระยะยาว ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล