เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”

โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม” (English Communication for Dental Clinic Staff) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว/ ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน/ Mr. David Perrodin, English language specialist จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/ อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ อาจารย์ศาศวัต ฉิมนิกร จากสถาบัน Kando Writing มาบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยากร

 

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้รับบริการชาวต่างชาติในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 5 หัวข้อเรื่อง

1. การสื่อสารกับคนไข้เป็นภาษาอังกฤษขณะให้บริการทางทันตกรรม ณ เก้าอี้ทำฟัน
(English for Patient Communication at Dental Unit)
2. การนัดหมายคนไข้เป็นภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์และหน้าเคาน์เตอร์ (English for Scheduling Medical Appointment via Phone Call and in Person at Counter)
3. การอธิบายขั้นตอนการเข้ารับการรักษาเป็นภาษาอังกฤษ
(Explanation of Medical Service Procedures in English)
4. การแนะนาการดูแลรักษาสุขภาพฟันหลังการรักษาเป็นภาษาอังกฤษ (Introduction to Oral Health Self-Care after Dental Treatment in English)
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการข้อร้องเรียน (English for Complaint Management)

 

โดยมีผู้ช่วยทันตแพทย์จำนวน 19 คน จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วม