INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิลุบล ไทยรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล