เว็บไซต์เก่า

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings