INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings