เว็บไซต์เก่า

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 1–29 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศาศวัต ฉิมนิกร จากสถาบัน Kando Writing มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยากร

 

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเรียนรู้คำศัพท์และมีความเข้าใจในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการพูด การฟัง และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 คน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วม