INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ณ ห้องประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา