เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

 

โดยในวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือน International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หลักสูตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรี และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ร่วมทั้งเข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery ซึ่งจัดโดย International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany และในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม University of Leuven รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ รับฟังการบรรยายแนะนำ Department of Oral Health Sciences , University of Leuven โดย Prof. Dr. B. Van Meerbeek (Chair Department of Oral Health Sciences & Head of Biomaterials) การบรรยายแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ การบรรยายแนะนำสาขาทันตกรรมรากเทียมของ University of Leuven โดย Prof. Dr. Wim Teughels (Head of the Periodontology and Oral Microbiology Research Group) และการบรรยายแนะนำสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร