เว็บไซต์เก่า

หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายเกษม จิตติวุฒินนท์ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ), นายติณณภพ พัฒนะ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” และนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) , นางภัทรพรรณ สุดแสวง (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings